• Gratis aanhuislevering

  • Bereikbaar van 9u tot 22u

  • Tot 5 jaar Exterioo garantie

  • 30 Exterioo showrooms

Reglement “klantenbevraging”

1. OVS Garden nv (hierna "exterioo" genoemd), met maatschappelijke zetel te 8020 OOSTKAMP, Legeweg 157D, BELGIË, met als ondernemingsnummer 627.858.927, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Brugge),organiseert een winactie onder de naam “klantenbevraging”. De winactie loopt van 20/20/2021 tot en met 01/03/2021 in het exterioo-filiaal te Knokke.

2. Iedereen die de online vragenlijst invult via klantenonderzoek.exterioo.be, maakt kans om een van de 10 waardebonnen van € 150 te winnen. Deelnemen kan tot en met 01/03/2021. Op 25 maart worden de winnaars bekendgemaakt.

3. Iedere, natuurlijke persoon mag aan deze actie deelnemen, met uitzondering van familieleden van de vaste en tijdelijke medewerkers van exterioo.

4. Elk ingevulde vragenlijst staat voor 1 deelname. Iedereen kan maximum 1 keer deelnemen. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht.

5. De winnaars winnen waardebonnen te spenderen bij exterioo, Exterioo of Juntoo. De winnaars worden at random geloot door de jury. Deze jury is samengesteld door x medewerkers van exterioo en onderzoeksbureau Q&A. Het staat exterioo vrij om een alternatieve prijs te voorzien indien door omstandigheden het bovenstaande niet mogelijk is.

7. De deelnemers mogen de ontvangen prijs in geen enkel geval verkopen of te koop aanbieden of enige vorm van winst nastreven. In dergelijk geval verliezen de deelnemers hun prijs en zal deze op hun kosten teruggebracht dienen te worden naar de organisatoren van de wedstrijd. De deelnemers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die de organisatoren in dit verband zouden kunnen lijden.

8. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, ongeacht de oorzaak of aard ervan, voortvloeiend uit de deelname aan de wedstrijd of de gewonnen prijs.

9. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen of problemen, van welke aard of oorsprong ook, waardoor de deelname tijdelijk of definitief bemoeilijkt of verhinderd wordt. Evenmin zijn ze verantwoordelijk voor storingen en vertragingen, ongeacht de aard en oorsprong ervan, die het gevolg is van de deelname aan de wedstrijd of van de toekenning en uitoefening van de prijs.

10. Bij misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.

11. Over de wedstrijd worden verder geen telefoongesprekken en/of briefwisseling gevoerd.

12. exterioo behoudt zich het recht voor om de huidige actie, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. Zij kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Ook druk‐, spel‐, zet‐ of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting ook.

13. Door zijn deelname geeft elke deelnemer automatisch en onvoorwaardelijk toestemming aan exterioo om zijn naam en foto te publiceren en hem te identificeren als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt hij aan alle rechten daaromtrent.

14. De informatie en persoonsgegevens, verzameld in de loop van deze wedstrijd, worden door exterioo verwerkt en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voorziet in het toegangsrecht tot deze gegevens en de verbetering ervan.

* SOLDEN geldig van 03/01/2022 t.e.m. 31/01/2022. De extra kortingen van €75, €150, €300 en €500 zijn onderling niet cumuleerbaar maar wel combineerbaar met andere % kortingen.